Energetikai Tanúsítás Start és Komplex GYIK

Mit jelent az energetikai tanúsítvány?
Az energetikai tanúsítvány egy olyan eljárási és számítási módszer alapján kiállított dokumentáció, amely a jelenleg érvényes jogszabályok szerint az épületekre vonatkozó energetikai besorolást határozza meg.
A tanúsítvány elsősorban egy adott épület állapota, épületgépészeti megoldásai és energiafelhasználása figyelembevételével készül el.
 
Milyen jogszabályok foglalkoznak az energetikai tanúsítással?
Az energetikai rendelet hatálya azon épületre terjed ki, amelyekben beltéri légállapot-szabályozásra energiát használnak fel (fűtik vagy hűtik a teret).
 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról (lásd 5. kérdés részleteiben),
 • 261/2015 (IX.14.) módosító rendelet (2016.01.01-től) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról,
 • 7/2006. (V. 24.) TNM1 rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról,
 • 39/2015 (IX.14.) MvM2 módosító rendelet (2016.01.01-től) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról,
 • 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről,
 • 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló,
 • 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról.
A szükséges energetikai számítást a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján kell elkészíteni, az ingatlanok felmérését követően:
 • az épület, ingatlan épületszerkezeteire,
 • épületgépészeti rendszereire: fűtés, melegvíz-készítés, hűtés, szellőzés,
 • megújuló energiák használatára és  
 • világítási rendszer figyelembe vételével végzett számítás.
Melyekre a rendelet
 • az épületszerkezetek jellemző határértékeit,
 • a fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelményértékeit,
 • az épületgépészeti rendszerre vonatkozó követelményértékeket,
 • a világítás fajlagos primerenergia-tényezőjét határozza meg, amelyekből az épületre vonatkozó követelményekből a becsült energiafogyasztását és a becsült CO2-kibocsátását kapjuk meg.
A 176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet rendelkezik a tanúsítvány alkalmazási köréről, szabályairól, a megjelenés formájáról, az elvégzett energetikai számítás alapján a kategóriába sorolásáról százalékosan.

1 Tárca nélküli miniszter
2 Miniszterelnökséget vezető miniszter


Mit tartalmaz az Energetikai Tanúsítás termékcsalád?
 • Energetikai Tanúsítás Start a vonatkozó jogszabály szerinti energetikai tanúsítás elvégzése, amelynek eredményéül egy energetikai tanúsítvány készül.
 • Energetikai Tanúsítás Komplex szolgáltatásunk egy számításokkal alátámasztott dokumentáció, amely az épületenergetikai tanúsításon túlmutat. Bemutatja a kategóriaugrásokhoz szükséges teendőket, és az ezekhez rendelendő anyagi erőforrások mértékét is meghatározza.
 • Számításaink során többfajta építőanyag beépítésének kombinációjával, a gépészeti rendszerek korszerűsítésével az optimális választási lehetőséget keressük, annak érdekében, hogy a vizsgált épület esetében a lehető leghatékonyabb megoldást találjuk meg.
 • A fentiek szerinti a tanulmány jelentős segítséget nyújt az épületek korszerűsítésében, épületszerkezeti és gépészeti vonatkozásban. Ezenfelül az adott feltételeknek megfelelően megvizsgáljuk, hogy az épület önerőből vagy pályázati forrásból történő felújítása kedvezőbb.
 • A tanulmány egyik legfontosabb részeként rámutatunk az épület energiatudatos használatára, az ingatlan hőtechnikai, illetve épületgépészeti hiányosságaira. Javaslatunk az adott ingatlan funkciójának megfelelő és műszaki állapotát mérlegelő energia-költséghatékony megoldásokat tartalmaz, figyelembe véve az észszerű megvalósíthatóságot is.
 • Amennyiben egy Ügyfél más külsős céggel végeztette el korábban az energetikai tanúsítást és most az MVM Partnertől kér komplex tanulmányt, az energetikai tanúsítást ismételten el kell végezni a mi számítási módszerünkkel, hiszen a korábban átadott tanúsítás a számításból „kinyert” számadat, de nagyon sok szükséges információt, alapadatot nem tartalmaz, amelyek a tanulmány elkészítéséhez szükségesek.
 
Mely épületekre vonatkozik az energetikai tanúsítás?
Az energetikai rendelet hatálya azon épületre terjed ki, amelyekben a beltéri légállapot-szabályozásra energiát használnak fel (fűtik vagy hűtik a teret).
 
Energetikai tanúsítást szükséges készíteni, illetve az épületnek érvényes energetikai tanúsítvánnyal kell rendelkeznie az alábbi esetekben:
 • új épület építése,
 • meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység adásvétele esetén, illetve bérbeadásakor (új jogszabály szerint már nincs meghatározva, hogy a bérbeadásnak meg kell haladnia az 1 évet!),
 • 250 m2-nél nagyobb hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú középület esetében, mint például iskola, óvoda, minisztériumok, kormányhivatal stb.,
 • 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű közhasználatú, kereskedelmi, szolgáltató és raktár-, közösségi szórakoztató vagy kulturális rendeltetésű épületben (a rendelkezésre álló energetikai tanúsítványt ki kell függeszteni!),
 • hazai illetve uniós pályázat esetében, ahol a meglévő és a tervezett állapotra is szükséges energetikai tanúsítványt készíttetni.
 
Milyen típusú ingatlan esetén nincs szükség energetikai tanúsításra?
 • Az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épület,
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épület,
 • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezet,
 • hitéleti célra használt épület,
 • a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épület, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy 4 hónapnál rövidebb ideig fűtik és két hónapnál rövidebb ideig hűtik,
 • műhely vagy ipari területen lévő épület esetén, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.
 
Milyen dokumentumokat kell átadni a tanúsítás elvégzéséhez?
Az Energetikai Tanúsítás megrendelésekor meg kell adni a vizsgálandó épület hasznos alapterületét (m2), az épület korát és funkcióját (pl.: irodaépület), társasházi lakások esetében a lakások számát. Az Energia Minőségtanúsítvány elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás:
 • építész dokumentáció,
 • épületgépész dokumentáció (alaprajzok, metszetek, függőleges csőterv, műszaki leírások).
 
Mire van szükség a tanúsítás során a helyszínen?
A helyszínen – a telefonon előre egyeztetett időintervallumban – a helyi viszonyokban jártas és a vizsgált épületbe, illetve annak helyiségeibe történő bejutást lehetővé tevő kapcsolattartó személy jelenléte szükséges, aki biztosítja, hogy a szükséges vizsgálatok elvégezhetők legyenek.
 
Mennyi időt vesz igénybe a helyszíni vizsgálat?
A vizsgálat időtartama függ az épület állapotától, méretétől, a rendelkezésre bocsátott dokumentumok körétől és adattartalmától, de az esetek többségében nem több, mint néhány óra.
 
Mit tartalmaz az energetikai tanúsítvány?
A tanúsításban arra vonatkozóan adunk információt, hogy milyen szintű az adott épület energiahatékonysága.
 
A vizsgált épület energiafogyasztását összehasonlítjuk egy vele azonos méretű, kialakítású és rendeltetésű, az adott jogszabályban foglalt energetikai követelményeknek megfelelő épület energiafogyasztásával.
 
A besorolás a legkedvezőbb „AA++” kategóriától az „JJ” kategóriáig terjed, az alábbiak szerint:

 
2016. január 1-től érvényes energetikai minőség szerinti besorolás

Az új besorolásnál a referenciatartomány az „FF” kategória. A referenciatartomány az átlagos értéket jelenti. Az ennél rosszabb besorolásnál feltételezhető a rendeleti követelménynél gyengébb hőátbocsátási tényezőjű falszerkezet, illetve a gépészeti rendszer energiahatékonysága is gyengébb az átlagosnál.

Korábban az átlagosnál jobb kategóriát az „A+”, „A”, „B” kategória jelentette, a jövőben az átlagosnál jobb kategóriájú épületek pontosabb minőségi besorolást fognak kapni. „BB” vagy annál jobb besorolás csak abban az esetben adható, ha az épület egésze megfelel a rendelet fajlagos hőveszteség-tényezőre és a felhasznált megújuló energia minimális részarányára meghatározott követelményeknek is. „AA” kategória megújuló energiával történő fűtés/hűtés, melegvíz-előállítás esetén adható.
 
A kiadott energetikai tanúsítvány hiteles, papír alapú dokumentum, amely tartalmi és formai követelményeit tekintve mindenben megfelel a jogszabályi elvárásoknak.
 
Miért alkalmaznak dupla karaktert az új kategóriába sorolásnál?
Azért, hogy a korábbi tanúsítványokkal ne lehessen összekeverni, egyértelmű legyen, hogy melyik készült az új, költségoptimalizált módszer szerint.
 
Mi történik a 2016. január 1. előtt készült energetikai tanúsítványokkal?
A meglévő kategóriákat a Lechner Nonprofit Kft. (e-tanúsítás) automatikusan átsorolja, tehát a 2015.december 31-ig feltöltött hitelesített tanúsítványok új kategóriát kapnak, a HET (hitelesített energetikai tanúsítvány) kód nem változik. A 2015. december 31-ig hitelesített energetikai tanúsítványok 2016. január 1-től nem használhatóak fel adásvételhez, pályázatokhoz, bérbeadásokhoz. Az országos, elektronikus nyilvántartás egy pótlap kiállításával automatikusan új tanúsítványt generál az új minőség szerinti besorolás szerint „AA++- tól JJ-ig”. A korábban hitelesített tanúsítványok a jövőben csak pótlappal együtt érvényesek!
 
Meddig érvényes az elkészített energetikai tanúsítvány?
Az új rendelkezések szerint készített tanúsítványok érvényessége továbbra is 10 év. Amennyiben a tanúsítás elkészítése után 10 éven belül korszerűsítések történnek a szerkezetekre, gépészetre, világításra vonatkozólag, a számítást újra el kell végezni és hitelesíteni.
 
Mit tartalmaz az új rendszer szerint készült energetikai tanúsítvány?
Az energetikai tanúsítvány a megszokott elv szerint készül meglévő és új építésű épületek esetében. A felmérést követő számítás azonban összetettebb lesz az eddig megszokottnál, részletesebb lesz a tanúsítvány dokumentálása és a korszerűsítésre vonatkozó javaslat, illetve a javaslatok felülvizsgálata a beruházás utáni becsült éves fogyasztásra.
 
A változás fő pillérei:
 • az energetikai jellemző követelményértékében,
 • a felmérés részletességében,
 • a dokumentálásban,
 • a számításban,
 • a minőségi kategóriába sorolásban,
 • a javaslattételek részletességében és az
 • az energetikai tanúsítvány megjelenési formájában jelentkeznek.
 
Milyen szolgáltatásokat biztosít az MVM Partner Zrt. az Energetikai Tanúsítás keretében?
Az energetikai tanúsítás jogszabályi háttérrel szabályozott eljárás, amelynek keretében
 • az előírások betartásával lefolytatjuk a tanúsítási eljárást,
 • segítséget nyújtunk a vizsgált ingatlan energetikai jellemzőinek, veszteségpontjainak megismerésében,
 • a tervdokumentációk hiányossága esetén helyszíni felméréssel, műszeres vizsgálattal támogatjuk a tanúsítás folyamatát,
 • a tanúsítványt dokumentált formában bocsátjuk ügyfeleink rendelkezésére,
 • e-tanúsítást is végzünk, tehát a dokumentációt elektronikus formátumban feltöltjük az illetékes szerv (Magyar Mérnöki Kamara, illetve Magyar Építész Kamara) weboldalára.
 
E-tanúsítást is végzünk, tehát a dokumentációt elektronikus formátumban feltöltjük az illetékes szerv, a Lechner Nonprofit Kft. hiteles energetikai tanúsítványok országos, elektronikus nyilvántartásába.
Amennyiben megrendeli az MVM Partner Zrt.-től az Energetikai Tanúsítás Komplex terméket, az energetikai tanúsítványon és az alapvető számításokon túl egy részletesebb jelentést adunk át Önnek, amelyben részletesen bemutatjuk az adott ingatlan energiahatékonyság-növelését célzó intézkedéseket és az ezzel elérhető eredményeket.
 
Milyen gyakorisággal érdemes az energetikai tanúsítást elvégeztetni?
Az energetikai tanúsítvány érvényessége a kiállításától számított 10 év.
A tanúsítást el kell végeztetni, ha
 • az ingatlant eladják vagy bérbe adják,
 • továbbá akkor is, ha olyan átalakítás, felújítás történik az ingatlanon, amely az energetikai jellemzők megváltozásával jár (épületszerkezet, gépészet: pl. szigetelés, kazáncsere stb.).