Földgáz

MVM Partner


Alulszállítás:
A szerződésben rögzített maximum éves mennyiséget el nem érő földgázszállítás felajánlása.

Átadás-átvételi pont:
A Felhasználót kiszolgáló és a rendszerüzemeltető, vagy Felhasználó tulajdonában és üzemeltetésében lévő elszámoló fogyasztásmérő berendezés. A földgáz tulajdonjoga az elszámoló fogyasztásmérő berendezés kilépő csonkján száll át a Felhasználóra.

Alulvételezés:
A szerződésben rögzített minimum mennyiséget el nem érő földgáz átvétele.

Csatlakozási díj: 
A csatlakozási jog, illetve a vásárolt kapacitás – mint vagyoni értékű jog – megszerzéséért fizetendő díj.

Csatlakozási szerződés:
A szállítási rendszerüzemeltető, vagy földgázelosztó és a leendő felhasználó vagy a földgáztermelő között létrejött szerződés, amely biztosítja a rendszerhasználók szállító-, vagy elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki - gazdasági feltételeit.

Csatlakozóvezeték:
A felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

Egyetemes szolgáltatás:
A jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, a GET-ben és külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások értékesítése.

Egyetemes szolgáltató:
Olyan földgázkereskedő, amely az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat – igényük esetén – egyetemes szolgáltatással látja el.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó: 
A lakossági fogyasztók és a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználók.

Ellátás biztonsági szint:
A földgázellátásnak a földgázellátásról szóló törvény (GET) rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott felkészülési feltételei, amelyek mértékéig a felhasználók földgázellátása rendkívüli intézkedések nélkül még biztosítható.

Elosztóhálózat-használati szerződés:
A földgázelosztó és a felhasználó között létrejött szerződés, amely alapján a felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerződésben meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja.

Elosztói engedélyes (elosztó, földgázelosztó):
Az az önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a meghatározott településrészen, településen (településeken), területen a földgáz elosztására engedélyt kapott.

Elosztóvezeték:
Az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a Magyarország államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, a föld alatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig a Magyarország államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára.

Elszámolási időszak:
A szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti időszak.

Elszámolási mérés:
A földgázforgalomnak a rendszerüzemeltető által működtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezésekkel történő meghatározása.

Elszámoló számla:
A földgáz-kereskedelmi szerződés időtartama alatt, az elszámolási időszak kezdő és záró mérőállásán alapuló számla.

Felhasználási hely:
Az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van.

Felhasználó (fogyasztó):
Aki földgázt saját felhasználás céljára vásárol.

Felhasználói berendezés:
A fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.

Fogyasztási jelleggörbe:
A Vhr. 13. számú mellékletében vagy a földgázelosztó üzletszabályzatában közzétett, az éves gázfogyasztás naptári hónapokra eső részének százalékos arányát tartalmazó adatsor.

Fogyasztásmérő berendezés:
Az a hitelesített mérőeszköz - tartozékaival együtt - amely az elfogyasztott gázmennyiség mérésére szolgál.

Fogyasztói vezeték:
Az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől – ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól – a gázfogyasztó készülékig terjed.

Fűtőérték:
Az a hőmennyiség, amely meghatározott mennyiségű gáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, ha az összes égéstermék gáz halmazállapotú a reagáló anyagok hőmérsékletén.

Gázátadó állomás:
A szállítóvezeték alkotórészét képező létesítmény a szállítóvezeték kilépési pontján, ahol a szállítóvezetékről a gáz átadása, mérése és a földgázelosztáshoz szükséges nyomáscsökkentés történik.

Gázellátó rendszer:
A gázelosztó vezeték, a csatlakozó vezeték a fogyasztói vezeték és a fogyasztói berendezés együttesen.

Gázév:
A tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-i gáznap végéig terjedő időszak.

Gázfogyasztó készülék:
Földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal, és ezek elegyeivel üzemeltetett készülék.

Gázhónap:
Adott naptári hónap adott napján reggel 06:00-tól a következő naptári hónap azon napján reggel 06:00-ig, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel.

Gázhét:
Az adott hét hétfőn reggel 06:00-tól a következő hét hétfőn reggel 06:00-ig tartó időszak.

Gáznap:
Az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak.

GET:
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény.

Hosszú távra lekötött kapacitás:
Egy gázévre vagy azt meghaladó időtartamra szerződéssel lekötött szállító-, elosztó- és tárolókapacitás.

Kapacitás:
A szállító- és elosztóvezeték adott pontjának, valamint a földgáztárolónak időegységre vonatkoztatott teljesítő képessége.

Kapacitáslekötési szerződés:
Az a szerződés, amelyben a rendszerhasználó adott időszakra a szállító- vagy elosztóvezeték, illetve a földgáztároló kapacitását leköti.

Kiadási pont a földgáz-elosztórendszeren:
Az a hálózati pont, amelyen a földgázt a földgázelosztó fizikailag átadja a felhasználónak, ill. megbízottjának vagy más kapcsolódó rendszerüzemeltetőnek.

Kiegyensúlyozó földgáz:
Adott gáznapon a rendszerhasználók által az együttműködő földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség kiegyenlítésére a szállítási rendszerüzemeltető által felhasznált földgázmennyiség.

Lekötött kapacitás:
A szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló értékesíthető kapacitásának az a része, amelyet adott időszakra a rendszerhasználó kapacitás-lekötési szerződéssel leköt, és amely a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel – kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel – szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában.
Lekötött órai teljesítmény: A Felhasználó által lekötött és a földgázkereskedő által az átadás-átvételi ponton rendelkezésre tartott teljesítmény (m3/órában).

Leágazó vezeték: 
A földgázelosztó vezetéknek azon része, amely a felhasználói főelzárótól, vagy ennek hiányában a telek határától a földgázelosztó vezetéki elágazásig tart.

Mennyiségi visszavonás:
A földgázkereskedő az elszámolás alapjául szolgáló, elosztó által átadott földgázmennyiséget csökkenti a felhasználó részére az elszámolási időszakban elszámoló számlában kiszámlázott földgázmennyiséggel.

Névleges kapacitás:
A geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított maximális közegáram m3-ben, amely időegység alatt az adott ponton a szerződött nyomásszinten és hőmérsékleten szállítható.

Nominálás:
A rendszerhasználó által a betáplálási és kiadási pontokra - az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (ÜKSZ) meghatározottak szerint – igénybe venni tervezett kapacitás valamint a szállítási, elosztási, tárolási feladat gáznapra történő megadása.

Nyilvántartott kapacitás:
A felhasználó által, az éves kapacitás-lekötési folyamatban hosszú távú szerződéssel leköthető, a rendszerüzemeltetőknél garantáltan rendelkezésre álló kapacitás, amely a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel – kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel – szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában.

Rendszerirányítás:
Az együttműködő földgázrendszer GET-ben meghatározott irányítási és koordinációs feladatainak ellátása.

Rendszerüzemeltető:
A szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes.

Szabad kapacitás:
A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók rendelkezésre álló műszaki kapacitásának kapacitás-lekötési szerződéssel le nem kötött, a rendszerhasználók részére rendelkezésre álló része.

Szállítási rendszerüzemeltető:
A földgázszállítást, a szállítóvezetékek üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését végző engedélyes.

Szállítási rendszerirányító:
Az együttműködő földgázrendszer működtetését végző szállítási rendszerüzemeltetők közötti irányítási és koordinációs feladatok ellátását végző engedélyes.

Szállítóvezeték:
Az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgázt továbbítják, és amelynek kezdőpontja a Magyarország államhatára, a termelés betáplálási pontjai, a földgáztároló be- és kitáplálási pontja, végpontja pedig a Magyarország államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontjai – illetve az engedélyben foglaltak szerint a felhasználó telekhatára -, vagy a földgáztároló be- és kitáplálási pontja.

Telephelyi vezeték:
Az egybefüggő telephelyen belül lévő telephelyi felhasználók földgázellátását szolgáló vezeték.

Végszámla (elszámoló számla):
A földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követően mérőállás alapján kiállított számla.