Villamos energia

MVM PartnerÁtviteli hálózat:
A villamos energia szállítására szolgáló vezetékrendszer - beleértve a tartószerkezeteket és a rendszerösszekötő vezetékeket is - a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló-berendezésekkel együtt. Az átviteli hálózat juttatja el a villamos energiát az elosztói hálózat(ok)hoz.

Átviteli-rendszerirányító (MAVIR):
A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt.) – mint az átviteli hálózat tulajdonosa – felelős az átviteli hálózat folyamatos működtetéséért és fejlesztéséért. Összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer és a szomszédos hálózatok működését (export-import).
A rendszerirányítás feladata az országos energiarendszer teljesítmény-egyensúlyának fenntartása, a mérlegkörök tervektől való eltéréseinek kiegyenlítése. Ehhez meghatározza a szükséges tartalékokat, a szabályozás számára lekötött teljesítményeket. Elkészíti a hálózatfejlesztési stratégiát és javaslatot tesz az erőműpark fejlesztésére.
A MAVIR jelentős szerepet játszik a piacszervezés területén, folyamatosan nyomon követi és alkalmazza a jogszabályi környezetet változását. A rendszerirányító alapította és működteti a magyar villamosenergia-tőzsdét (HUPX).

Csatlakozási pont:
A villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés, továbbá a villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen vezeték tulajdoni határa. Egyetemes szolgáltatás: A villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó sajátos villamosenergia-értékesítési mód, amely Magyarország területén bárhol, meghatározott minőségben a jogosult felhasználó számára méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében igénybe vehető.
A lakossági valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók és a közintézmények egyetemes szolgáltatás keretében jogosultak villamos energiát vásárolni. Az egyetemes szolgáltatás feltételeit, szabályait és az árakat jogszabályok és hatósági rendeletek határozzák meg.
Egyetemes szolgáltatói engedélyes (Egyetemes szolgáltató): A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) (korábban Magyar Energia Hivatal – MEH) által kiadott működési engedély alapján, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára villamosenergia-szolgáltatást nyújtó társaság.

Elosztó hálózati engedélyes (Elosztó):
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) (korábban Magyar Energia Hivatal – MEH) által kiadott engedély alapján területi szolgáltatási jogkörrel és kötelezettséggel felruházott jogi személyiség, amely az elosztói hálózatok fejlesztését, üzemeltetését, karbantartását és a villamos energia elosztását végzi. Feladata a villamos energia eljuttatása a felhasználókhoz, az előírt minőségben és hatóságilag meghatározott díjak (rendszerhasználati díjak) ellenében, továbbá a piaci szereplők versenysemleges kiszolgálása és az átadott villamos energia mérése. Az elosztó hálózat üzemeltetése, karbantartása és az esetleges hiba elhárítása, továbbá a mérők leolvasása szintén az Elosztó hálózati engedélyes kötelessége.

Elszámolási pont:
Az elszámolási pont az elszámolási mérés (mérési rendszer) által létrehozott, vagy mérésekből számítási eljárással képzett mérési pont. Célja, hogy a ponthoz egyértelműen hozzá lehessen rendelni a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás és az elszámolási mérés adatait. Ezt a pontot rögzítik az Elosztói engedélyes és a hálózatra csatlakozó között megkötött Hálózathasználati szerződésben.

Felhasználási hely:
Egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a Felhasználó a villamos energiát felhasználja.

Hálózat csatlakozási szerződés:
A Hálózat csatlakozási szerződés a Felhasználó és a területileg illetékes Elosztói engedélyes között jön létre. A szerződés főbb pontjai: a felhasználási hely jellemző adatai, a hálózatra történő kapcsolódás műszaki módja és feltételei, a tulajdoni határ, a csatlakozási pontok darabszáma, a csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény, valamint a fogyasztásmérő(k) adatai. Abban az esetben, ha új bekapcsolás történik (új felhasználó), vagy a meglévő felhasználó a rendelkezésére álló teljesítményt szeretné növelni, ez a szerződés tartalmazza a csatlakozás létesítésének feltételeit, valamint a pénzügyi kondíciókat is magában foglaló megvalósítás paramétereit is.

Hálózathasználati szerződés:
A Hálózathasználati szerződés a területileg illetékes Elosztói engedélyes és a Felhasználó között jön létre. A szerződés tárgya a fogyasztási hely bekapcsolása, a villamos teljesítmény folyamatos biztosítása, valamint a fogyasztásmérő berendezés kialakítása, felszerelése, üzembe helyezése és folyamatos leolvasása. A szerződés tartalmazza továbbá a Felhasználó, az Elosztói engedélyes és a felhasználási hely jellemző adatait. Ebben a dokumentumban rögzítik a szerződött (lekötött) teljesítményt, a hálózathasználati tarifát és az elszámolás módját (idősoros vagy profilos) is.

Idősoros elszámolás:
A villamosenergia-piacnyitás során a jogszabály alkotói az elszámolás fajtája szerint két típusra osztották a felhasználókat: idősoros és profilos elszámolás. Idősoros elszámolású körbe tartoznak azok a felhasználók, amelyek csatlakozási teljesítménye kisfeszültségen meghaladja a 3x80 Ampert, vagy közép- és nagyfeszültségen vételeznek és távméréssel szerelt fogyasztásmérővel rendelkeznek. Közép- és nagyfeszültségű fogyasztási hely esetén a teljesítménytől függetlenül idősoros felhasználási helyről beszélünk. Abban az esetben, ha a műszaki feltételek teljesülnek, 3x80 Amper alatt is kérhető idősoros elszámolás. Ezen ügyfeleknek a Kereskedő minden hónapban elszámoló számlát állít ki az összegzett havi fogyasztás alapján.

Kereskedő:
A MEKH által kiadott villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedéllyel rendelkező jogi személy, amely jogosult villamos energiát üzletszerűen vásárolni és értékesíteni, valamint a villamosenergia-értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat közvetíteni.

Kereskedőváltás:
A villamos energiát versenypiacon vételező felhasználók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik kereskedőtől vásárolják meg a működésükhöz szükséges villamos energiát. A felhasználók bármely villamosenergia-kereskedőtől kérhetnek ajánlatot, hiszen a villamosenergia-értékesítés (beszerzés) nem földrajzi helyhez kötött. Az ajánlatkérés előtt különösen érdemes figyelni az érvényben lévő szerződés lejárati dátumára és a felmondási feltételekre. A kereskedők közötti választásnál fontos figyelembe venni, hogy a kereskedői ajánlatok nem kizárólag az energiaárakban különbözhetnek egymástól, hanem eltérhetnek a szerződéses időtartam, a felmondási idő, a toleranciasáv, a fizetési feltételek tekintetében is. Az új Kereskedővel történő szerződéskötés előtt mindenképpen figyelmesen el kell olvasni az Egyedi szerződést és az Általános szerződési feltételeket. A tényleges kereskedőváltást megelőzően a jelenlegi Kereskedőt írásban kell értesíteni a váltási szándékról (igazoltan átvett módon, tértivevénnyel vagy ajánlottan feladott levéllel). Ezzel egyidejűleg – amennyiben szükséges – a jelenlegi szerződést a felmondási feltételekkel összhangban fel kell mondani. Meghatalmazása alapján az új kereskedő is eljárhat a kereskedőváltással kapcsolatos ügyintézésében, átvállalva a felhasználótól annak minden adminisztrációs terhét.

Menetrend alapú szerződés:
Olyan kereskedelmi (adásvételi) szerződés, amely - egyéb feltételek mellett - rögzíti a szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségét a szerződésben meghatározott időszakra, elszámolási mérési időintervallumra lebontott részletességgel. Menetrend alapú szerződés esetében az eladó, illetve a vevő a szerződésben meghatározott mennyiségű villamos energia rendelkezésre bocsátására, illetve igénybevételére vállal kötelezettséget.

Menetrend:
Egy mérlegkörre összesített, az adott mérlegkör termelését, fogyasztását, a mérlegkörnek más mérlegkörökkel kapcsolatos energia adás-vételét és a mérlegkör határkeresztező szállításait az előírt formában megadó és elszámolási pontokra vonatkozó tájékoztató összeállítás.

Mérlegkör:
A kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására és elszámolására, továbbá a kapcsolódó feladatok végrehajtására, a vonatkozó felelősségi viszonyok szabályozása érdekében létrehozott, egy vagy több tagból álló elszámolási szerveződés. Minden egyes felhasználónak valamely kereskedő - Egyetemes szolgáltató vagy versenypiaci Kereskedő – mérlegkörébe kell tartoznia. A Kereskedő a mérlegkörébe tartozó felhasználók következő napra vonatkozó teljesítmény igénybevételét (fogyasztását) negyedórás bontásban köteles megadni a rendszerirányító (MAVIR) részére.
Mérlegkör tagsági szerződés: A Mérlegkör tagsági szerződés a kiegyenlítő energia elszámolására és/vagy az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek bejelentésére kötött szerződés a Mérlegkör-felelős és egy piaci szereplő (pl. felhasználó, termelő, másik mérlegkör stb.) között, amely rögzíti a felek vonatkozó jogait és kötelességeit.

Mértékadó éves fogyasztás (MÉF):
Profilos elszámolású felhasználási hely esetén a Kereskedő a Felhasználó számára havi (rész-) és elszámoló számlákat állít ki. A havi számlákon a Felhasználó adott évre vonatkozó becsült fogyasztásának 1/12-ed része kerül kiszámlázásra. Az elszámoló számlán a tényleges fogyasztás éves díja és a havi számlákon már kiszámlázott díjak különbözete kerül elszámolásra. Amennyiben év közben jelentősen megváltozik a várható éves fogyasztás nagysága, a profil elszámolású felhasználóknak lehetőségük van a MÉF értékének módosítására. Az erre vonatkozó igényt alapesetben az Elosztói engedélyes felé kell bejelenteni.

Profil elszámolás:
A profil elszámolású ügyfelek alapesetben egy évben 11 darab (rész)számlát és 1 darab elszámoló számlát kapnak. A havi számlák kiállításának alapja a mértékadó éves fogyasztás (MÉF), amelyet a területileg illetékes Elosztói engedélyes állapít meg a megelőző évi fogyasztás figyelembe vételével. A MÉF 1/12-ed részét számlázzáka Felhasználó felé havonta. A törvény szerint az Elosztói engedélyes minden évben köteles úgynevezett ellenőrző mérést (leolvasást) végezni, amelynek eredménye kiindulási pontként szolgál a mennyiségi eltérés megállapítására. A szerződéses időszak elszámolása az Elosztói engedélyes által leolvasott érték alapján történik. Ennek figyelembe vételével készül el az elszámoló számla, amely a havi számlákon már kiszámlázott díj és az egész éves tényleges fogyasztás díjának különbsége.

Rendszerhasználati díj:
A villamosenergia-felhasználóknak az átviteli hálózat és az elosztói hálózat tulajdonosai (Átviteli rendszerirányító és Elosztói engedélyesek) valamint a MAVIR részére - a hálózathasználatért és a rendszerirányításért, valamint a rendszerszintű szolgáltatásokért – fizetett díj. A számlázás egyszerűsítése érdekében a rendszerhasználati díjakat egy számlában, a területileg illetékes Elosztói engedélyes részére fizeti a Felhasználó, amelyből a MAVIR-nak járó részt a területileg illetékes Elosztói engedélyes továbbutalja. Lehetőség van arra is, hogy a Kereskedő fizesse meg a rendszerhasználati díjat az Elosztói engedélyes részére. Ilyenkor a rendszerhasználati díjakat a Kereskedő úgynevezett összevont (integrált) számlában, a villamosenergia-díjjal együtt számlázza a Felhasználónak.

Take-or-pay (Vedd át vagy fizess):
A Felhasználónak szerződéskötéskor meg kell határoznia, hogy várhatóan mekkora lesz a villamos energia fogyasztása (szerződött mennyiség). A szerződésben rögzített éves tervezett mennyiségtől bizonyos sávban el lehet térni, ezen belül az eltérésnek nincs következménye. A tolerancia sáv alatti, vagy azon felüli fogyasztás esetén a felhasználónak pótdíjat kell fizetnie.
Teljes ellátás alapú szerződés: Olyan ellátás alapú szerződés, amelynél a felhasználó teljes energiamennyiségét egy piaci szereplőtől (pl. MVM Partner Zrt.) szerzi be. A teljes ellátás alapú szerződés nem teszi lehetővé a Felhasználó számára, hogy az ellátás alapú szerződésén kívül további menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra.

Versenypiaci szerződésre kötelezettek:
Kisfeszültségen vételező (3x63 Amper csatlakozási teljesítmény felett) a Felhasználó köteles versenypiaci kereskedőt választani, mert egyetemes szolgáltatásban történő villamosenergia-ellátásra nem jogosult.