Energetikai szakreferens GYIK

A dokumentum felhasználja a www.mekh.hu oldalon található Gyakran Ismételt Kérdéseket is.


Mely jogszabályok érintik az energetikai szakreferenst?
2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatékonysági törvény végrehajtásáról
2/2017. (II.16.) MEKH rendelet


Mi az energetikai szakreferens feladata?
Az energetikai szakreferens feladata, hogy elősegítse a nagyobb energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek energia hatékony működését az alábbi tevékenységek ellátásával:
a) szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz az energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
 
b) javaslatokat fogalmaz meg energia hatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
 
c) gondoskodik az energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia-megtakarítási eredmények kimutatásáról,
 
d) havi jelentést készít tevékenységéről, illetve a vállalkozás tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
 
e) összefoglaló éves jelentést készít a havi jelentések alapján a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia-megtakarítási eredményekről a tárgyévet követő év május 15-ig,
 
f) ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatosan hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.


Kinek kell igénybe vennie az energetikai szakreferens szolgáltatásait?
A szakértőketazon gazdálkodó szervezetek kötelesek igénybe venni, akiknél a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználás átlaga meghaladja a:

- 400 000 kWh villamos energiát, vagy
- 100 000 m3 földgázt, vagy
- 3 400 GJ hőmennyiséget.                

Gazdálkodó szervezetnek minősül:

- a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.

Nem minősül gazdálkodó szervezetnek:

- az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.

 
Hogyan kell értelmezni a tárgyévet megelőző három évre vonatkoztatott átlagfogyasztást újonnan alakult gazdálkodó szervezet esetén?
Amennyiben a gazdálkodó szervezet kevesebb mint három éve kezdte meg működését, akkor a törtidőszakra vonatkozó fogyasztási adatokat kell éves szintre vetíteni és ez alapján az éves fogyasztási átlagot megállapítani.


Az előállított, átalakított energiához felhasznált energia beleszámít az energia-felhasználásba?
Igen. Tekintettel arra, hogy a jogszabály nem rögzíti kifejezetten, hogy végsőenergia-fogyasztási mennyiségekről van szó, ezért a gazdálkodó szervezet teljes energiafelhasználását kell figyelembe venni, tehát az energiatermelési vagy átalakítási célú energiafelhasználás is számít a kötelezettség megállapításánál.


Mérők alapján továbbszámlázott energia kinek az energiafelhasználásába számít bele?
                 
Ha mérő (almérő, bármely fogyasztásmérő vagy számláló műszer, költségmegosztó készülék, hőmennyiségmérő stb.) felhasználásával kerül mérésre a továbbadott energia a gazdálkodó szervezetek között, akkor a továbbadott energiamennyiség figyelmen kívül marad a továbbadó gazdálkodó szervezet vonatkozásában, az energetikai szakreferens igénybevételi kötelezettség alapjául szolgáló feltételek megállapítása kapcsán.
Mérő (almérő, bármely fogyasztásmérő vagy számláló műszer, költségmegosztó készülék, hőmennyiségmérő stb.) nélkül továbbadott energia a továbbadó gazdálkodó szervezet energiafogyasztásának számít.


Ha a gazdálkodó szervezet bérel egy telephelyet, beleszámít a telephely energia fogyasztása az összesített energiafelhasználásába?
Amennyiben mérő segítségével mért energia felhasználás továbbszámlázásra kerül a bérlő számára, úgy az a bérlő energia felhasználásának számít. Amennyiben az energia felhasználást tartalmazza a bérleti díj (nincs külön mérve és továbbszámlázva), úgy az a bérbeadó energiafelhasználásának minősül.


Milyen feladatokat lát el az MVM Partner által kínált energetikai szakreferens?
a) Adatszolgáltatás alapján havonta kiértékeli a gazdálkodó szervezet energiafelhasználását. Elkészíti a havi jelentést, melyben általános energiahatékonysági javaslatokat fogalmaz meg.
 
b) Elkészíti a kötelező éves riportot.  Az éves riportban az év során az adatbázisban rögzített fogyasztási értékeket és esetleges beruházási adatokat összefoglalóan kiértékeli.
 
c) Amennyiben az ügyfél igényli elkészíti az energiahatékonyságról szóló törvény 22/C. paragrafusa szerinti adatszolgáltatást.
 
d) Rendelkezésre bocsájt egy energiahatékonysági szemléletmódot bemutató, energia hatékony magatartásmintákat ismertető működési és döntés előkészítést segítő dokumentumot, oktatási anyagot.
 
e) A szolgáltatás keretein belül a gazdálkodó szervezet igényeinek megfelelően  foglalkozik a kötelező energetikai audittal vagy  az ISO 50001 szabvánnyal kapcsolatos tevékenységekkel.
 
f) Ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.


Mikortól szükséges energetikai szakreferenst foglalkoztatnia a kötelezett gazdálkodó szervezetnek?
A törvényi változás értelmében 2016.12.20-tól kötelező energetikai szakreferenst foglalkoztatni, aminek elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után. Az energiahatékonyságról szóló törvény módosításának 48. § (7) pontja kimondja, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2017. június 30-ig nem bünteti ennek hiányát. A bírság mértéke a határidő lejárta után 200.000 – 2.000.000 Ft között változhat, amely ismételten kiszabható a korábbi büntetés 150%-ig (a bírság maximális értéke 3 millió Ft).

 
Milyen kötelezettségei vannak az érintett gazdálkodó szervezeteknek?
A gazdálkodó szervezet 30 napon belül köteles tájékoztatni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt az energetikai szakreferens foglalkoztatásával kapcsolatos adatokról, valamint az adatokban beállt egyéb változásokról.
A tájékoztatást az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével szükséges megtenni, melyben ismertetni kell azon adatokat is, amelyek igazolják, hogy az energetikai szakreferens megfelel a tevékenység ellátásához szükséges feltételeknek.
 
Az érintett gazdálkodó szervezet minden évben május 31-ig nyilvánosságra kell hozza az éves jelentést a saját honlapján.
Az érintett gazdálkodó szervezetnek amennyiben nagyvállalat, 2017.június 30-ig az energiahatékonysági törvény 22/C. §-ában szereplő adatszolgáltatást is teljesítenie kell a 2016. évre vonatkozóan.
 
 
Ki minősül energetikai szakreferensnek?
Egy szervezet akkor minősül energetikai szakreferensnek, ha vele az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult természetes személy munkaviszonyban vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Energetikai szakreferens meghatározott képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személy lehet, aki munkajogilag független az igénybe vevő gazdálkodó szervezettől, azaz nem nevezhető ki energetikai szakreferenssé a vállalat egy munkavállalója, még akkor sem, ha megfelel a jogszabályban meghatározott minősítési feltételeknek.

Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki:

a) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel,
b) rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal,
c) a szakmai vizsgát teljesítette.

Amennyiben egy vállalkozásnak van energetikai auditor munkavállalója és megfelel az energetikai szakreferensi tevékenység ellátásához szükséges fenti követelményeknek is, a vállalkozás jogosult energetikai szakreferensi szolgáltatást nyújtani más társaságok számára.